NAMES                                                             EXT.                  EMAIL

Grace Lau Pee Hoay                                        277                  gracelau@wou.edu.my

Sharmilah Velaichamy 290 sharmilav@wou.edu.my

Rizal Omardin 285 rizalomardin@wou.edu.my

Audrey Lisa Yeong Yoke Mei                          308                  audreyyeong@wou.edu.my

Leong Yin Ling                                                 309                  ylleong@wou.edu.my

Valerie Ooi Lay Keat                                        310                   valerieooi@wou.edu.my

Ong Lin Lin (Chrisvie)                                      312                   chrisvieong@wou.edu.my

Sharon Alice Wiessy                                        279                  sharonawiessy@wou.edu.my