NAMES                                                           EXT.              EMAIL

Tan Pooi See                                                   375               pstan1@wou.edu.my

Ch'ng Eng Hoo                                               373               ehchng@wou.edu.my

Ong Zie Ling                                                   372               zlong@wou.edu.my

Tan Hong Leong                                             370                hltan@wou.edu.my

Shaffiah Binti Mohd                                       367                shaffiahm@wou.edu.my

Lim Fong Ling                                                 368               fllim@wou.edu.my

Lim Tze Yoong (David)                                   365                tylim@wou.edu.my

Khor Kok Yeow                                               349                kykhor@wou.edu.my

Zamakhshari Gany B. Abbasgany                369                zamakhshariga@wou.edu.my

Ooi Chin Hong                                               366                chooi@wou.edu.my

Tang Jing Hung                                              363                jhtang@wou.edu.my

Lee Lai Huat (Michael)                                   351                lhlee@wou.edu.my

Soobavarman Baskaran                                364                soobavarmanb@wou.edu.my