NAMES                                                           EXT.               EMAIL

Tan Pooi See                                                   375               pstan1@wou.edu.my

Ch'ng Eng Hoo                                               373               ehchng@wou.edu.my

Ong Zie Ling                                                   372               zlong@wou.edu.my

Tan Hong Leong                                             370               hltan@wou.edu.my

Shaffiah Binti Mohd                                        367               shaffiahm@wou.edu.my

Lim Fong Ling                                                 368               fllim@wou.edu.my

Lim Tze Yoong (David)                                    365               tylim@wou.edu.my

Khor Kok Yeow                                                349               kykhor@wou.edu.my

Ooi Chin Hong                                                366                chooi@wou.edu.my

Tang Jinq Hung                                               363                jhtang@wou.edu.my

Lee Lai Huat (Michael)                                    351                 lhlee@wou.edu.my

Yeap Ming Han (Andros) 366 androsyeap@wou.edu.my

Loh Li Foong 369 lohlf@wou.edu.my