NAMES                                                                     EXT.                    EMAIL                             

Prof Zoraini Wati Abas                                            432                   zorainiabas@wou.edu.my

Prof David Ngo Chek Ling                                      380                   davidngo@wou.edu.my

Yeong Sik Kheong                                                   108                    skyeong@wou.edu.my

Fauziyah Binti Md Aris                                             421                    fauziyahbma@wou.edu.my

Julie Lim Cheng Cheok                                           119                     cclim@wou.edu.my

Tan Yin Tee, Cindy                                                   127                    cindytan@wou.edu.my